Logo allesoverkatwijk.nl
Een boeket bloemen voor verhalenverteller Ton Hetebrij.
Een boeket bloemen voor verhalenverteller Ton Hetebrij. (Foto: G.Eldering)

Bestuur de Laatste Eer weer op sterkte

Uitvaartvereniging de Laatste Eer hield vorige week de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om deze vergadering bij te wonen in de aula aan de Kamerlingh Onnesstraat.

Voorzitter Kor Kleijwegt opende de vergadering en heette iedereen welkom. De agenda voor de pauze vermeldde de huishoudelijke zaken die een ledenvergadering ieder jaar af dient te handelen. Zo was er de verslaglegging over het afgelopen jaar. Daarin passeren het aantal uitgevoerde uitvaarten en verdere bijzonderheden over het reilen en zeilen van de vereniging. Het gebouw is verrijkt met een nieuwe buffetopstelling, die een grote verbetering betekent. Voorzitter memoreerde het afscheid van Douwe de Haan, die meer dan twintig jaar voor een belangrijk deel het gezicht van de Laatste Eer bepaalde. De ledenvergadering is ook de gelegenheid om suggesties voor de afhandeling van uitvaarten en de inrichting van het gebouw naar voren te brengen. Ook nu werd daarvan weer druk gebruik gemaakt. Helaas liggen de voorstellen niet altijd binnen het bereik van het bestuur, zoals verbetering van de bewegwijzering in Rijnsburg naar de begraafplaats. De penningmeester deed verslag over de financiële stand van zaken en daaruit blijkt dat de vereniging financieel zeer gezond is.

Daarna stond de verkiezing van nieuwe bestuursleden op het programma. Van drie bestuursleden was de zittingstermijn verstreken. Willeke de Winter-de Mooij had aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Ze heeft de vereniging als secretaris gediend en werd door de voorzitter met een boeket bedankt voor de bewezen diensten in de afgelopen jaren. Zittend bestuurslid Gert Eldering zal haar opvolgen als secretaris. Kor Kleijwegt en Dick Zandbergen hadden beiden aangegeven dat zij bereid zijn om nog een periode als voorzitter en bestuurslid dienst te doen en werden met algemene stemmen herkozen. Vorig jaar was bestuurslid Coby Passchier al vertrokken. Dat betekende dat er nog twee vacatures moesten worden vervuld. Alexander van Zuylen en Richard Huiberts waren bereid gevonden om deze twee plaatsen in te nemen. Ze introduceerden zichzelf kort en werden met algemene stemmen gekozen.

Na de pauze was het woord aan verhalenverteller Ton Hetebrij. Hij vertelde op geheel eigen wijze een drietal verhalen met als thema: "Tijd, dood en andere ongemakken". De zaal hing gedurende ruim een half uur ademloos aan zijn lippen. Nadat hij met applaus en een boeket was bedankt sloot voorzitter Kleijwegt de vergadering.

Van de mogelijkheid om een drankje en hapje te nuttigen en nog even na te praten werd ruimschoots gebruik gemaakt. Dit vormde een goede afsluiting van de ledenvergadering van een van de grootste Rijnsburgse verenigingen.