Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Samenwerking gemeenten Leidse regio in warmtetransitie

De colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk (onder voorbehoud), Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld om gezamenlijk toe te werken naar een duurzaam open, regionaal energiesysteem. Een belangrijke stap voor de warmtetransitie in de Leidse regio.

Door intensiever samen te werken kunnen de gemeenten gezamenlijk een hogere en snellere reductie van broeikasgassen bereiken dan ieder afzonderlijk.

Open regionaal warmtenet
In de regionale aanpak van de energietransitie wordt gestart met de warmtetransitie. De Leidse regio gaat intensief samenwerken om woningen in de toekomst te verwarmen met duurzame alternatieven voor aardgas. Met deze samenwerkingsovereenkomst werkt de regio toe naar een open regionaal warmtenet, waarop meerdere warmtebronnen en -leveranciers actief zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar restwarmte, aardwarmte (duurzame warmte uit de ondergrond) en lokale initiatieven. 

Robuust
Door in te zetten op meerdere bronnen zorgen de gemeenten voor een robuust regionaal energiesysteem, dat niet afhankelijk is van één bron. De komende maanden moeten de mogelijkheden voor een dergelijk open net inzichtelijk worden gemaakt. Binnen de gemeente Katwijk loopt eerst nog een procedure waarbij de raad wensen en bedenkingen kenbaar kan maken aan het college over de samenwerkingsovereenkomst. Daarna besluit het college definitief over de samenwerkingsovereenkomst.

Betaalbaar en betrouwbaar
In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de betaalbaarheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en duurzaamheid voor de afnemers centraal staat. Vanuit een regierol zorgen de gemeenten uit de Leidse regio voor verbinding tussen partijen, nemen zij initiatief en zorgen zij voor een goede organisatie en toezicht op deze publieke waarden. Daarbij wordt veel ruimte gemaakt om vanuit de buurt of wijk actief mee te doen en te denken.

De gemeenten willen snel aan de slag binnen de samenwerkingsovereenkomst. Begin 2022 kan er al een rapportage liggen die inzicht geeft in de mogelijke scenario’s om tot een open regionaal systeem te komen. De intentie is dan ook om de komende maanden intensief samen te werken met verschillende private en publieke partijen.

Restwarmte Rotterdam
Restwarmte uit Rotterdam was in beeld als één van de mogelijke bronnen voor het regionale warmtenet. Eerder deze week heeft het college van Rotterdam echter besloten niet verder te gaan met het traject waarbij Warmtebedrijf Rotterdam mogelijk restwarmte naar de Leidse regio zou gaan leveren via een bovenregionaal warmtenet in de provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad van Rotterdam zal zich binnen enkele weken nog over dit besluit buigen. Betrokken partijen bezien op korte termijn wat hiervan de gevolgen zijn. De warmtelevering aan de inwoners en bedrijven die al zijn aangesloten op het warmtenet van Vattenfall in de Leidse regio is hoe dan ook gegarandeerd.