De verdeling van de subsidies over verschillende taken. | Grafiek: De Katwijksche Post
De verdeling van de subsidies over verschillende taken. | Grafiek: De Katwijksche Post Foto: Sandra Kornet

Subsidies Maatschappelijke Agenda definitief gegund

Algemeen

De subsidies die Katwijkse verenigingen en organisaties hebben aangevraagd voor 2021 zijn definitief gegund. In totaal is er door gemeente Katwijk ruim 5 miljoen euro aan subsidies toegekend. Dit jaar werd voor het eerst de subsidie op de nieuwe manier aangevraagd. Verenigingen en organisaties moesten aangeven aan welke doelen van de gemeente zij bijdragen met het geld dat zij krijgen. Zo is de eerste stap gezet naar het beter kunnen verantwoorden van de inzet van gemeenschapsgeld. 

Iedere vereniging of organisatie kon zich tot 1 juli inschrijven voor 13 MAG-opdrachten.

Iedere opdracht had een maximum bedrag aan subsidie dat aangevraagd kon worden. Voorbeelden van opdrachten zijn: sporten en bewegen, jeugd- en jongerenwerk en ontmoeten in de wijk.

De opdracht geeft aan wat de gemeente belangrijk vindt en welke doelen zij wil halen. Aan de verenigingen en organisaties is gevraagd een plan te maken en daarin aan te geven hoe zij gaan bijdragen aan deze doelen. Door het toekennen van de subsidies wordt uitvoering gegeven aan de opgaven van de Maatschappelijke Agenda (MAG).

Wethouder Adger van Helden: ‘De nieuwe werkwijze in de MAG was een enorme omslag, zowel voor de gemeente als voor de verenigingen en organisaties. Ik ben trots op hoe zij dit hebben opgepakt. We hebben dit echt met elkaar gedaan; gemeente én verenigingen en organisaties. Ik kijk uit naar het komende jaar waarin alle plannen uitgevoerd gaan worden.’

Verenigingen en organisaties die met hun plan goed bijdragen aan de doelen van de MAG kwamen in aanmerking voor subsidie.

Sommige plannen waren in een keer ‘MAG-proof’, met andere partijen zijn gesprekken gevoerd voor tot subsidieverlening over kon worden gegaan. Bij een klein aantal aanvragen kon ook na de gesprekken niet over worden gegaan tot het verstrekken van de aangevraagde subsidie, omdat onvoldoende duidelijk werd hoe de plannen bij gingen dragen aan de doelen van de gemeente.

Samen verder bouwen
Het komende jaar werkt de gemeente samen met de professionele en vrijwillige partners aan de uitvoering van de MAG-opdrachten. De gemeente voert met regelmaat gesprekken met de verenigingen en organisaties over de voortgang. Het werken met de opdrachten en het nieuwe subsidieproces is een ontwikkeltraject.

Met elkaar, gemeente en organisaties, gaan we leren en uitproberen wat wel en niet werkt. Deze leerervaringen worden meegenomen in de aanpak en werkwijze voor de komende jaren.

Niet gebruikt budget
Binnen sommige opdrachten is op basis van de ingediende plannen niet het hele bedrag gebruikt dat beschikbaar was. Het gaat hier vooral om ontwikkelopgaven uit de MAG; de gemeente vraagt hier echt iets anders dan voorheen.

Omdat de gemeente deze opdrachten juist belangrijk vindt, is ervoor gekozen om hier een aanvullende uitvraag voor uit te zetten. Door middel van een subsidietafel is dit met partners besproken, zodat hier komend jaar toch uitvoering aan kan worden gegeven.

De nieuwe opdracht is in te zien via www.detoekomstvankatwijk.nl Er kan op deze opdracht ingeschreven worden tot en met 24 januari 2021.

Uit de krant

Uit de krant