Logo allesoverkatwijk.nl
Nieuwbouw Emmaschool in Rijnsburg, waar zowel een school als woningen worden gebouwd.
Nieuwbouw Emmaschool in Rijnsburg, waar zowel een school als woningen worden gebouwd. (Foto: CvdS)

Gemeente neemt onderwijshuisvesting onder de loep

Goede schoolgebouwen zijn noodzakelijk

De afgelopen maanden heeft de gemeente, samen met lokale schoolbesturen en de kinderopvang, uitvoerig gekeken naar onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Katwijk. Met elkaar is een visie opgesteld. Deze visie vormt de basis voor de huisvesting van alle scholen binnen de gemeente.

In Katwijk is er eigentijds onderwijs van hoog niveau. Dit wil de gemeente vasthouden en zo mogelijk verbeteren. Goede schoolgebouwen, die voldoen aan de eisen van deze tijd, moeten het onderwijs aan kinderen ondersteunen. Wethouder van Starkenburg: "Alle kinderen verdienen een goede start als ze aan de basisschool beginnen. Daarom is voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf en samenwerking met de basisscholen zo belangrijk. Dit helpt onderwijsachterstanden te verminderen. We zetten in op Integrale Kind Centra, waar basisscholen en kinderopvangcentra in één gebouw worden gehuisvest."

Bouwstenen

In een tweetal sessies heeft de gemeente, samen met schoolbesturen en kinderopvang bouwstenen geformuleerd voor de onderhuisvesting in Katwijk. De bouwstenen gaan over allerlei zaken, zoals de regie: wie is waarvoor verantwoordelijk? Afgesproken is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en uitbreidingen en dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de school en het onderwijsaanbod. Ook over de kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen is gesproken: een kwalitatief, goed en duurzaam gebouw is het uitgangspunt, want dit heeft een positief effect op het onderwijs èn op het leefklimaat van de kinderen. Verder is afgesproken dat per situatie de afweging wordt gemaakt of nieuwbouw of renovatie de beste oplossing is voor de betreffende school. Hierbij kan het een mogelijkheid zijn dat scholen inhoudelijk gaan samenwerken en/of zij een gebouw gaan delen. Het aanbod van het onderwijs is bepalend voor de huisvesting. Afspraken die hierover gemaakt zijn gaan bijvoorbeeld over de aanvaardbare afstand tot een basisschool (2-4 km), de minimale schoolgrootte en het aantal mogelijke klassen binnen een school. Als laatste is afgesproken dat elke gemeentekern een eigen identiteit heeft en een eigen aanpak kent.

Stap in de goede richting

De bouwstenennotitie is donderdag 24 januari besproken met de gemeenteraad. Nog voor de zomer hoopt het college van B&W een integraal huisvestingsplan aan de gemeenteraad te presenteren. Wethouder Knape: "Ik ben blij dat we met elkaar de kaders en randvoorwaarden van het onderwijsbeleid in Katwijk hebben kunnen bepalen. Het onderwijs in Katwijk is ontzettend goed, maar ik zou de voorwaarden, waar mogelijk, verder willen verbeteren. We zetten stevig in op renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen en kijken daarbij ook naar andere ontwikkelingen in de wijk die voor mooie combinaties met de scholen kunnen zorgen. Ook duurzaamheid staat hierbij centraal. En het multifunctioneel gebruik van locaties. Een mooi voorbeeld is De Emmaschool in Rijnsburg, waar zowel een school als woningen worden gebouwd. (zie foto). Of de plannen voor nieuwbouw van de scholencomplexen Windvang en de Krulder in Katwijk Noord. Hier willen we een integraal kindcentrum verwezenlijken, zodat allerlei discipline samen kunnen komen en er zo een nieuwe plek voor ontmoeten in de wijk ontstaat."