Verder onderzoek naar Beaumix langs Tjalmaweg
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Marc Wonnink

Verder onderzoek naar Beaumix langs Tjalmaweg

De Omgevingsdienst (ODWH) gaat op verzoek van de gemeente Katwijk verder onderzoek doen naar het gebruikte Beaumix langs de N206 – Tjalmaweg.

Eind vorig jaar werd gestart met een aanvullend onderzoek naar de samenstelling van het langs de Ir. G. Tjalmaweg gebruikte Beaumix. Katwijk Smart Village had bouwgrond laten analyseren. Daaruit bleek dat het aandeel zware metalen vele malen hoger zou liggen dan wettelijk zou mogen. De gemeente kondigde daarop een onderzoek aan.

‘Inmiddels heeft de gemeente informatie van de Dienst Infra van de Landelijke politie (IVM) en Rijkswaterstaat gekregen, die aanleiding zijn het onderzoek anders in te steken. De certificering van de partijen Beaumix is in orde, maar er zou juist gekeken moeten worden naar de aanwezige stoffen die geen onderdeel uitmaken van deze certificering, en de mogelijk effecten hiervan op het milieu. De aannemer die de Beaumix toepast moet vanuit de zogenaamde zorgplicht op grond van de Wet Bodembescherming ervoor zorgen dat de bouwstof in zijn geheel – dus ook de niet onderzochte delen – geen schade aan het milieu kan toebrengen. De gemeente heeft de Omgevingsdienst West-Holland gevraagd te toetsen of de zorgplicht overtreden is.’

Hoewel de langs de Tjalmaweg gebruikte Beaumix onafhankelijk gekeurd is aan de hand van eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit, blijven er zorgen over de samenstelling. Er zitten zichtbaar materialen in zitten die mogelijk milieurisico’s met zich meebrengen, zoals plastic, metalen voorwerpen en batterijen. De gemeente heeft de afgelopen maanden verschillende instanties vragen gesteld over de Beaumix, en kreeg steeds de bevestiging dat het materiaal voldoet. Na vervolgvragen aan de Dienst Infra van de Landelijke politie en aan Rijkswaterstaat kreeg de gemeente eind december 2020 te horen dat er in Beaumix ook stoffen kunnen zitten die geen onderdeel uitmaken van de keuringen. Wanneer deze zogenaamde niet-genormeerde stoffen in een bepaalde concentratie aanwezig zijn, zouden deze wel schadelijk voor het milieu kunnen zijn.

Zorgplicht
De partij die de Beaumix toepast, Boskalis, heeft op grond van de Wet Bodembescherming een ‘zorgplicht’. Dit betekent dat deze partij alles moet doen om te voorkomen dat de bodem verontreinigt raakt. Bij het gebruik van de gekeurde Beaumix betekent dit dat de aannemer erop toe moet zien dat ook de niet- onderzochte delen van de Beaumix geen risico’s voor het milieu vormen.

Als eerste stap heeft de gemeente de ODWH gevraagd om te onderzoeken of de zorgplicht in de situatie bij de Tjalmaweg overtreden is. Wanneer er voldaan is aan de zorgplicht, is er geen noodzaak om verder onderzoek te doen. Lijkt er wel sprake te zijn van overtreding van de zorgplicht, dan gaat de gemeente hierover met de ODWH in overleg over vervolgstappen. Of dit aan de orde is en wat eventuele maatregelen dan zijn, moet blijken uit de bevindingen van de ODWH.

Duidelijkheid
Wethouder Rien Nagtegaal hoopt dat de Omgevingsdienst op korte termijn duidelijkheid kan geven: ‘De Beaumix langs de Tjalmaweg zorgt nu al maanden voor ongerustheid in Valkenburg. Dat is heel begrijpelijk. Ook wij hebben vragen over het materiaal. We zijn dan ook erg benieuwd naar de bevindingen van de Omgevingsdienst’.

‘Geen acute risico’s’
De gemeente ziet nu nog geen acute risico’s voor het milieu of de volksgezondheid. Ook indien er stoffen in schadelijke concentraties worden aangetroffen, zijn de gevolgen hiervan, in de relatief korte tijd dat de Beaumix er ligt, niet onomkeerbaar. Bij een negatieve uitkomst van het onderzoek is er dus nog voldoende tijd om hiernaar afdoende te handelen.