Fractie Smits: Katwijk als huis van de toekomst | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr
Algemene Beschouwingen 2019

Fractie Smits: Katwijk als huis van de toekomst

  Politiek

Nelly Smits, fractievoorzitter Fractie Smits

Ik gebruik deze metafoor om de grootste uitdagingen waar wij voor staan te verbinden. Op deze manier kan een huis ontstaan met vele kamers waarin onze ambities een plaats kunnen krijgen en de bewoners van het huis veilig en gezond kunnen leven. Een huis waar we gebruik van fossiele brandstoffen zoveel als mogelijk vermijden en waar we mens en milieu centraal stellen.


Duurzaamheid leidend

De Strategische Duurzaamheidsagenda zal wat ons betreft leidend moeten zijn in alle taakvelden waarop beleid gemaakt wordt, zoals: De Woonagenda en de daaraan gekoppelde prestatieafspraken; Het ruimtelijk afwegingskader; De verstedelijkingsopgave; De energietransitie.

Dit alles vraagt om fundamentele keuzes: Waar bouwen en hoe te bouwen, circulair en natuurinclusief Het verminderen van afvalstromen Het realiseren van aardgasvrije wijken

In oktober 2018 hebben dertig gemeenten, waaronder Den Haag, Leiden en Dordrecht en vastgoedbedrijven als BPD, BAM, Dura Vermeer en Heijmans, woningbouwcorporaties , Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland het convenant Klimaatadaptief Bouwen ondertekend.

Is de wethouder bereid te bezien of Katwijk zich hierbij kan aansluiten?

Drie wijken moeten worden aangewezen voor de energietransitie, deze wijken moeten binnenkort aardgasvrij worden. De Hoornes is de eerste wijk, maar voor de twee andere wijken is mijn fractie van mening dat de keuze moet worden bepaald op de mate van onderhoud van het onroerend goed en de mate waarin de ambities kunnen worden verwezenlijkt.

Wijken als de Kleipetten en 't Duyfrak zijn zulke wijken, met moderne en goed geïsoleerde woningen en naar onze inschatting een hogere acceptatiegraad bij de bewoners. Hier kunnen resultaten worden geboekt waarvan gebruik kan worden gemaakt bij het verder uitrollen van de energietransitie.


Cohesie door cultuur

Het huis van de toekomst biedt zijn bewoners mogelijkheden zich te ontplooien en deel te nemen aan alles wat het huis te bieden heeft, dus inclusief en met goede zorg. Een huis waar sociale cohesie wordt bevorderd en eenzaamheid verminderd. Waar men zich kan inzetten voor elkaar op tal van gebieden, zoals sport en cultuur.

De Maatschappelijke Agenda is erop gericht dit mogelijk te maken, maar het is vooralsnog te abstract en te onduidelijk hoe aan de vijf geformuleerde doelstellingen kan worden voldaan. Cultuur is geen geformuleerde doelstelling.

Cultuur kan verbinden, uitnodigen tot ontplooiing en ontmoeten, en verdient als zodanig een prominente plaats.


Biodiversiteit

Het huis van de toekomst moet staan in een groene omgeving, waarbij ook binnenshuis veel aandacht is voor groen en natuur. Biodiversitieit in de openbare ruimte, zodat ook flora en fauna in stand wordt gehouden en groeipotentie kan krijgen. Het voorkomen van hittestress is van groot belang in het veranderende klimaat.


Bouwen in balans, duurzame mobiliteit

De stikstof- en PFAS-problematiek heeft ons meer dan duidelijk gemaakt dat we zorgvuldiger moeten omgaan met onze natuur. Ook hier zullen keuzes moeten worden gemaakt. Bouwen we elke postzegel beschikbare grond vol of kiezen we voor verbetering en versterking van de groene kwaliteiten in de wijken? Zetten we mens en milieu centraal? Woningen zijn hard nodig. Locatie Valkenburg biedt daarvoor alle mogelijkheden.

Ook duurzame mobiliteit is onderdeel van het huis van de toekomst. De bewoners moeten zich veilig kunnen verplaatsen, ook zonder auto.


Ondernemen

Wat ons betreft is een herziening van de retailvisie aan de orde, het toestaan van buurtwinkeltjes in de wijken verlevendigt de wijk, maar maakt ook dat er minder verkeersbewegingen nodig zijn om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Dit draagt ook bij aan sociale functie van winkels waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Het huis van de toekomst biedt ook werkgelegenheid aan alle doelgroepen. Het is de ambitie van het college sterk in te zetten op Unmanned Valley als een zeer kansrijk en innovatief bedrijvencluster op voormalig vliegveld Valkenburg. Die ambitie heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad forse financiële injecties heeft gegeven aan onder andere de ontwikkeling van een Fieldlab. Maar er komt toch een moment dat de 'markt' zelf aan de slag moet gaan, zonder financiële steun van de overheid.

In dat opzicht zijn wij benieuwd naar de stand van zaken. Hoe ontwikkelt Unmanned Valley zich? Wij vragen de wethouder zo snel als mogelijk het jaarverslag van Stichting Unmanned Valley aan de raad voor te leggen, tezamen met toekomstvisie.


Cultureel erfgoed

Dat cultuur er bekaaid vanaf komt, werd duidelijk bij de forse bezuinigingen die zijn ingezet om onze begroting structureel op orde te krijgen. Cultuur bevindt zich niet alleen boven de grond maar ook onder de grond. Katwijk is in het bezit van een zeer rijk cultureel erfgoed. Zo rijk, dat deelname van Katwijk noodzakelijk was voor een nominatie van Unesco Werelderfgoed.

Diverse deskundigen hebben hoge verwachtingen van het gebied op voormalig vliegveld Valkenburg. Enkele van deze verwachtingen zijn al waargemaakt, wat ertoe heeft geleid dat deze vondsten wereldnieuws werden. Het zou zelfs de grootste archeologische site van Europa zijn. Wat gaan we daar mee doen?

Uitnutten van dit erfgoed kan in economisch en toeristisch opzicht zeer aantrekkelijk zijn voor Katwijk. Voor het archeologisch erfgoed op Locatie Valkenburg is een selectiebesluit gemaakt. Mijn fractie wenst kennis te kunnen nemen van dit selectiebesluit en zo de raad in de gelegenheid te stellen hier desgewenst wijzigingen in aan te brengen.


Experimenteren met huis van de toekomst (Power House)

Wethouder Knape heeft een reactie geplaatst op de Schotland-posts op Facebook van mijn fractie. Hij zei in onze Algemene Beschouwingen wel een Schotse inbreng te verwachten. Daar voldoen wij graag aan. Schotland heeft een overweldigende natuur en daar heeft men goed gebruik van gemaakt. Een megaproject om 330 km tunnels door bergen en onder de vele lochs aan te brengen is vanaf de jaren 50 gestart om hydro-energie op te wekken. Schotland genereert hieruit, en uit windmolens, twee keer zoveel energie dan het land nodig heeft.

Nederland is Schotland niet, maar we kunnen er wel wat van leren. Daarom hebben wij een cadeautje voor de wethouder meegenomen. Een huis van de toekomst, zelfvoorzienend in energie met 100 experimenten om zelf energie op te wekken.

Dit cadeau zien wij als een project voor de wethouder en de andere leden van het college. Ga ermee aan de slag en hou ons op de hoogte van jullie ervaringen.

Wij wensen u veel plezier met dit huis van de toekomst.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>