Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr
Algemene Beschouwingen 2019

DURF: 'Vertrouwd veranderen'

  Politiek

Sonny Spek, fractievoorzitter DURF

Het is volgende jaar de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid. Momenten waar we uitgebreid stil zullen staan bij onze vrijheden, democratie en rechtsstaat in het verleden, maar ook zeker voor in de toekomst. Mijn bezoek in 2017 aan Yad Vashem, de plek in Jeruzalem waar de Holocaust herdacht wordt, heeft op mij een diepe indruk nagelaten en heeft het besef versterkt dat niet alleen de oorlog en haar slachtoffers moeten worden herdacht, maar ook actief moet worden gewerkt om een samenleving zo in te richten dat iedereen zich vertegenwoordigd, gehoord en geaccepteerd voelt.

Vertrouwen in onze instituten, zowel landelijk, regionaal als lokaal is daarbij van belang. Niet alleen door ons, als politiek, maar door ons allemaal moet daar aan worden gewerkt. DURF kijkt dan ook zeer uit naar de initiatieven die door het comité 4 en 5 mei worden ondernomen om dit bijzondere jaar te herdenken en te vieren.


Opkomen voor elkaar

De samenleving moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die weet wat zij doet en transparant is in de onderbouwingen van haar beleid. Vasthoudendheid. Om de komende jaren ook te kunnen komen tot gedragen beslissingen, moeten inwoners volwaardig onderdeel zijn van onze burgermaatschappij. Meedoen, meepraten en meebeslissen is hierbij de kern.

Ingewikkelde en veelomvattende onderwerpen als zorg en klimaat, die een steeds grotere rol gaan spelen in het gemeentelijke takenpakket, lijken er voor te gaan zorgen dat de burger steeds verder af komt te staan van dit proces. Wij vinden het van belang dat ook de mensen met een minder sociaal netwerk, zij die minder de gang naar het gemeentehuis weten te vinden en voor wie het onduidelijk is hoe zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen worden betrokken.

DURF wil daarom de komende jaren in gaan zetten op online burgerparticipatie en scholieren meer kennis laten maken met de lokale politiek. Symbolisch willen wij daarnaast ook een kinderburgemeester aanstellen. Het is daarbij ook belangrijk dat het besef er is dat jij de samenleving bent. Het mogelijk maken van een vrijwillige maatschappelijke diensttijd in Katwijk en zorgen dat scholieren een reanimatiecursus op school krijgen ziet DURF als initiatieven die daar aan kunnen bijdragen.


Groot en klein

De afgelopen 1,5 jaar hebben wij ons bezig gehouden met de kleine en grote onderwerpen die spelen in onze gemeente. Een nachtbus realiseren van Katwijk naar Leiden en Noordwijk, de zitbank voor ouderen op de boulevard, de dierenambulance om het dierenwelzijn te bevorderen, de plaatsing van attentietegels bij de Lidl. Kleine dingen maar geen betekenisloze. Onze aanhoudende aandacht voor de grote thema's zoals wonen, zorg, groen en ruimtelijke omgeving spreekt voor zichzelf.


Op één daarvan, het ondoordachte en vertrouwensondermijnend plan om de Hoornes gasvrij te maken, wil ik nog even door gaan. Het dwingende karakter, de onzekerheid en de risico's die kenmerkend voor dit project zijn, zullen uiteindelijk zorgen voor problemen. Wij zetten daarom lokaal, regionaal en landelijk op dit onderwerp een stevige en kritische toon aan en dat zullen wij blijven doen. Het kan en mag niet zo zijn dat er over de rug van onze inwoners onduidelijkheid en onzekerheid wordt gecreëerd.

Speculeren met de Hoornes, speculeren met de portemonnee van onze inwoners en speculeren met het vertrouwen in de maatregelen die worden getroffen door dit gemeentebestuur, zullen wij niet accepteren. Onze inwoners hebben vaak namelijk andere dingen aan hun hoofd, zoals zaken die de leefbaarheid aantasten. Leefbaarheid is mogelijk een van de meest abstracte begrippen in politieke zin, maar de in de praktijk meest voelbare.

Drugsoverlast, waarover wij vorige week nog vragen, in dit geval over de Koestal, hebben ingediend, de beknibbeling op het welzijnswerk in de wijk door de plannen van dit college, de effecten van de aan de Maatschappelijke Agenda gerelateerde bezuinigingen zullen zich gaan doen gelden en dat zal op termijn negatieve gevolgen met zich meebrengen.


Woonoffensief

De komende maanden zal er druk in de raad worden gesproken over de nieuwe woonagenda en prestatieafspraken met Dunavie. DURF is van mening dat de gemeente nu echt werk moet maken van maatregelen die ervoor gaan zorgen dat er op korte termijn resultaten bereikt gaan worden. Het pas verschenen rapport over de vorige prestatieafspraken laat zien dat het echt anders moet: realistische en uitvoerbare maatregelen gestoeld op duidelijke afspraken.

Daar waar de woonagenda voornamelijk gaat over de toekomstige woningbouw, stelt DURF een aantal te nemen maatregelen voor die al snel tot resultaat kunnen leiden omdat zij gericht zijn op het niet verder onttrekken van woonruimte aan de woningmarkt, zoals Airbnb reguleren, een woonplicht instellen voor nieuwbouw, jongeren als aparte doelgroep benoemen zodat zij eerder aanspraak kunnen maken op een woning en de Stimuleringsaanpak Flexwonen van de overheid. Stappen die volgens DURF nu moeten worden genomen. Het onttrekken van woningen aan de woningmarkt is niet in het algemeen belang en moet daarom een halt worden toegeroepen.


Vertrouwen

Het kernbegrip dat al een aantal keer in onze inbreng voorbij is gekomen is 'vertrouwen'. Vertrouwen in een overheid die er alles aan doet om bijvoorbeeld de leegstand in onze winkelgebieden zoveel mogelijk tegen te gaan. De ondernemers op het Emmaplein voelen zich na het debacle van het Kennis- en Cultuurcentrum in de steek gelaten. Deze mensen zijn in de steek gelaten door onduidelijke communicatie, slechte plannen en een gebrek aan doortastendheid. Er moet nu vanuit de gemeente werk worden gemaakt om de leegstand actief tegen te gaan en daarom pleiten wij voor een leegstandsverordening plus de daarbij horende leegstandsboete.

Vertrouwen in het gemeentebestuur. Onze inwoners verdienen namelijk een gemeentebestuur dat haar taken naar behoren uitvoert en geen zaken oneindig voor haar uitschuift en een gemeenteraad die haar controlerende taak serieus uitvoert. De laatste tijd lijkt het er echter op dat het gemeentelijk apparaat het vele aantal onderwerpen niet meer volledig kan dragen en daar maken wij ons zorgen over. Veel belangrijke onderwerpen zoals het parkeerbeleidsplan, Brouwerstraat en het woningsplitsingsbeleid worden uitgesteld, toezeggingen worden te laat voorzien van een antwoord en inwoners lijken soms overvallen door veranderingen in hun buurt of krijgen in zijn geheel geen reactie.


Identiteit

De greep op de tijd lijkt Katwijk soms definitief verloren te zijn. Een gegeven dat voor velen zal worden gezien als een bedreiging van de huidige manier van omgang en traditie zoals wij dat hier altijd hebben gekend. De identiteit van onze gemeente zal onherroepelijk veranderen. Onderwerpen als de inrichting van vliegveld Valkenburg en onderwerpen die jaren geleden als onaantastbaar werden gezien, zoals betaald parkeren op zondag en het gerammel op de poorten van de koopzondag, lijken nu vrij baan en steun te hebben in het politieke debat.

Hoe zal dit de toekomst van Katwijk veranderen? Het is geen vraag die vanavond een antwoord zal krijgen, maar DURF wil hem wel gesteld hebben omdat het gaat om een onderliggende en zeer belangrijke vraag: wat is eigenlijk de identiteit van deze gemeente en waar willen wij heen? Dezelfde vragen kunnen worden gesteld als het gaat om het toenemend aantal toeristen en bebouwing op het strand.

Elk jaar lijken er meer strandhuizen bij te komen en daarmee is de commercialisering van één van de laatste stukjes vrije natuur een feit. Een ontwikkeling waarbij deze gemeente nu eens duidelijk moet zeggen: nee, deze trend juichen wij niet toe.

Tot slot, vorige week bezocht ik 'het dromenlab' in de Hoornes Passage, waar inwoners op creatieve wijze hun verhaal over de wijk Hoornes konden vertellen. Een kind had op één van de invulformulieren de passage getekend en op de vraag: 'Hoe ziet de Hoornes er in de toekomst uit?' geantwoord met 'gewoon hetzelfde'.

Helaas, maar dat zal niet het geval zijn. De wereld is in beweging en onze gemeente ook, maar wij zien het als onze taak om dat in de juiste en vertrouwde banen te leiden. Dit zal geen gemakkelijke taak zijn, maar wij denken met onze inbreng daar samen met u een klein steentje aan bij te kunnen dragen.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!