CU: Verantwoordelijkheid, daar staan wij voor | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr
Algemene Beschouwingen 2019

CU: Verantwoordelijkheid, daar staan wij voor

  Politiek

Door Ton de Vries, fractievoorzitter ChristenUnie

Boeren en bouwers, het onderwijs en de zorg uiten hun begrijpelijke bezorgdheid in Den Haag deze herfst. Het stelt je als politiek, als gemeente, als ChristenUnie voor de vraag: waar staan wij voor? Het nemen van besluiten, het maken van beleid vraagt om afweging van belangen, om wijsheid en om visie, ook voor de langere termijn.

Niet iedereen krijgt zijn zin, binnen en buiten de politiek. Je mag in dit land gelukkig van mening blijven dat het anders had gemoeten. Maar er zijn spelregels om met elkaar door te kunnen, ook dat is onze democratie. De ChristenUnie neemt verantwoordelijkheid en durft keuzes te verantwoorden.


Verantwoordelijk

Verantwoordelijkheid is ons uitgangspunt, daar staan wij voor. Het is en blijft een waardevol en bruikbaar begrip voor hoe we in de samenleving met elkaar omgaan. Voor overheden, maar ook voor individuen en organisaties. Verantwoorden vraagt relaties, met jezelf, met anderen en andere verbanden. Voor de ChristenUnie ook met God die de bron is van alle leven en mensen heeft gemaakt in relatie tot anderen en de kostbare schepping waarin wij mogen leven.

In een tijd van lossere verbanden zien wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar als een bedreigde waarde. Gelukkig gebeurt in de Katwijkse gemeenschappen nog veel dat getuigt van gemeenschapszin.

De ChristenUnie wil dat koesteren en stimuleren, van jong tot oud, binnen gezinnen, verenigingen en kerken, dorpen en wijken en welke verbanden er ook maar gelegd kunnen worden. Hoe staat het in Katwijk eigenlijk met de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren? Diverse gemeenten experimenteren hiermee. Is dit alleen in voorbereiding bij het Welzijnskwartier of gaan we als gemeente aan de slag met bewustwording voor maatschappelijke inzet van jongs af aan?


Eerlijk

Hoe zorgen we ervoor dat afnemende betrokkenheid van inwoners bij hun bestuur wordt verbeterd? Burgerparticipatie vraagt wat de ChristenUnie betreft om strakkere financiële kaders en beter management van verwachtingen. Doen wat we beloven en eerlijk zijn over moeilijke afwegingen die nu eenmaal tot de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad behoren.

Wij staan hier in dit huis, voorzitter, voor de verantwoordelijkheid die we als gemeentelijke overheid dragen. Juist daarom moesten eerder dit jaar maatregelen worden aangekondigd die onze gemeente het broodnodige financieel evenwicht voor begroting en meerjarenraming bezorgen.

Gelukkig ligt er nu een plaatje waarop niet verder hoeft te worden bezuinigd. We hebben gemerkt hoe pijnlijk sommige ingrepen in onze dorpen werden ervaren. De in cijfers uitgedrukte taakstellingen zijn in uitwerking. Een spannende aangelegenheid voor de betrokken organisaties en voor ons als gemeente. Het evenwicht van baten en lasten is nog wel zo broos, dat voorzichtigheid aan de uitgavenkant wat ons betreft motto blijft voor de komende jaren. Overschrijdingen, zoals we die de afgelopen jaren te vaak hebben gezien, zijn onacceptabel.


Sociaal

Een financieel gezonde gemeente is nodig om onze verantwoordelijkheid voor mensen en hun omgeving waar te maken. Geld is geen doel op zich, maar een middel om de samenleving te ondersteunen en te helpen waar nodig. Juist in het sociaal domein, de gemeentelijke zorgtaken van 0-100 jaar, liggen op zowel organisatorisch als financieel gebied flinke uitdagingen. De zorg effectief maken, van jeugdzorg tot zorg voor ouderen en andere groepen die dat nodig hebben, vereist intensieve monitoring van zowel kwaliteit als kosten van de zorgverlening. De ChristenUnie zal daar nauwlettend op toezien.

De gevolgen van de Maatschappelijke Agenda zijn voor grote en kleine partners die bijdragen aan onze samenleving nog lang niet altijd te overzien. Dat partners subsidie kunnen verdienen met ideeën die voldoen aan de kerndoelen is ook een kans. Blijf de organisaties hierin meenemen, de transitie mag niet ten koste gaan van het maatschappelijk effect van hun activiteiten. Daar is het juist om te doen.

Aandacht voor armoede in onze samenleving is helaas nog steeds hard nodig. Herziening van armoedebeleid mag niet opnieuw worden uitgesteld. De Voedselbank is een initiatief dat in de samenleving zelf is ontstaan om de gevolgen van armoede te bestrijden.

De ChristenUnie vraagt nogmaals aandacht voor het huisvestingsprobleem dat de Voedselbank boven het hoofd hangt. Komende zomer moeten zij hun onderkomen in Rijnsburg verlaten en er is nog geen alternatieve locatie. Kan het college toezeggen dat er uiterlijk het eerste kwartaal een oplossing voor dit probleem wordt gevonden?

Het woonbeleid heeft voor de ChristenUnie belangrijke sociale betekenis. Met de ambities voor de Woonagenda hebben wij van harte ingestemd. Het tempo moet omhoog, als gemeente moeten wij ons inspannen om ondanks de complexe woningmarkt gevarieerd en duurzaam te bouwen, met betaalbare opties voor alle groepen woningzoekenden. Door dit beleid ook in te zetten bij de ontwikkeling van Nieuw Valkenburg kan Katwijk hieraan lokaal en regionaal een grote bijdrage leveren.


Verkeer

Het verkeer in onze drukke gemeente vraagt altijd aandacht. Fietsers en voetgangers een streepje voor geven is steeds vaker onderdeel van de planontwikkeling. Als het gewenste voetpad aan de westkant van de Julianabrug er toch kan komen, laat het dan wel een voor voetgangers zinvolle en toegankelijke verbinding zijn. Het OV moet een steeds belangrijker rol gaan vervullen als alternatief voor de auto. Voor ons zijn frequentie, gemak, betaalbaarheid en zero-emissie uitgangspunten.

Bereikbaarheid van onze gemeente blijft een prioriteit, ook als het om autoverkeer gaat. We maken mooie verkeersplannen, die vragen om krachtige uitvoering. Een vrachtwagenverbod op de Brouwerstraat en het bij de provincie op de kaart zetten van de Pioniersbaan kunnen geen uitstel velen. Dit is te belangrijk om over te laten aan de regio alleen. Hier is Katwijkse regie nodig, in het belang van veiligheid en gezondheid in Rijnsburg.

Voor het onderhoud van bestaande wegen is in de kaderbrief een taakstellende bezuiniging opgenomen. Deze past echter in een verhoogd budget om de inhaalslag te maken die achterstallig onderhoud moet wegwerken. Dat moet de doelstelling blijven, ook al duurt die inhaalslag nu wat langer. Het kan niet zijn dat Katwijk straks wegen, fietspaden en voetpaden van slechte kwaliteit heeft.

De ChristenUnie is voorstander van bredere inzet van parkeeropbrengsten. Dat betekent naast inzet voor parkeervoorzieningen in de hele gemeente het geld ook gebruiken voor meer groen en fietsvoorzieningen bij parkeerplekken en knooppunten van het OV. De scenario's voor het nieuwe parkeerbeleid zien wij met belangstelling tegemoet.


Mooier Katwijk

Op Nieuw Valkenburg liggen mooie kansen voor een innovatieve aanpak van mobiliteit. Sterk OV, goed bereikbaar per fiets en te voet, aangevuld met zelfrijdend duurzaam vervoer kunnen hier worden uitgewerkt als voorbeeld voor heel Nederland. Lage parkeernormen waar dat kan, parkeren buiten het straatbeeld en lage prioriteit voor autoverkeer in de wijk.

Elders in de gemeente kunnen lagere parkeernormen de realisatie van bouwplannen ook dichterbij brengen. Wat ons betreft maken wij hier een eerlijke afweging tussen parkeerdruk en woonbehoefte.

De ChristenUnie ziet uit naar het Groenbeleidsplan dat binnenkort wordt aangeboden. Het zal in combinatie met ruimtelijke afwegingen moeten leiden tot meer bomen en een verbetering van de groenbeleving in Katwijk. Als het gaat om inzameling van ons afval blijven de landelijke doelen wat ons betreft leidend. Dat betekent steeds minder te verbranden restafval en steeds meer herbruikbare grondstoffen, wat ons betreft stimuleren we ook een sterk verminderd gebruik van plastic.

Ons systeem van inzameling is aan vervanging toe, juist om aan de doelstelling te voldoen en de oplopende kosten te beperken. Wanneer gaan we hier spijkers met koppen slaan?

Katwijk doet het goed wanneer het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het kan altijd beter, bijvoorbeeld op het strand. De door ons voorgestelde mobi-mat wordt binnenkort als een pilot gepresenteerd. De ChristenUnie weet dat de mobi-mat goed functioneert in andere gemeenten. Maak deze voorziening gewoon definitief nu!

Een ander mooi initiatief vinden wij het plan om een Juttersmuseum te realiseren. Met de initiatiefgroep vinden wij dit een kans voor Katwijk. Wij dienen hiervoor een motie in.

Ik sluit af, voorzitter, met de wens dat gemeenteraad, college en ambtenaren het komende jaar mogen werken en leven onder Gods goede zegen. 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>