Liveblog Algemene Beschouwingen | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: EvdV

Liveblog Algemene Beschouwingen

  Politiek

De elf politieke partijen in de Katwijkse gemeenteraad vertellen vandaag wat ze vinden van de plannen, die het college van burgemeester en wethouders voor volgend jaar heeft gepresenteerd in zijn begroting 2019, en van de belastingenvoorstellen voor dat jaar. 

De begroting voor 2019 is unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is de vergadering beëindigd en ook dit liveblog.

De onderstaande moties zijn aangenomen en worden uitgevoerd door het college

De regenboogvlag wappert tijdens Coming Out Day voortaan op het gemeentehuis en niet in de mast tegenover het gemeentehuis aan de Zeeweg. 

Het college moet een alternatief zoeken voor de Duinspeeltuin die nog in de Zanderij staat, maar weg moet voor de komst van de Westerbaan en ook niet in de Duinvallei geplaatst mocht worden. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Het college gaat aan de slag met een bijdrage voor inwoners die een sportrolstoel willen aanschaffen.

De motie van GemeenteBelangen voor verbetering van de WMO begeleiding is aangenomen.

De gemeente gaat onderzoek doen om zich aan te sluiten bij het project SolaRoad.

Ook komt er een onderzoek naar een nieuw afvalmanagementsysteem.

Er wordt gezocht naar een digitale tool die mensen helpt met 'budgetteren'.

Gemeentelijk bomen krijgen een herplantplicht.

De LHBT-gemeenschap krijgt meer aandacht en een plekje op de maatschappelijke agenda.

De gemeente moet zich meer hard maken voor de komst van 80 woonstudio's voor jongeren in de Duinvallei.

Het stemmen over alles moties begint

De vergadering wordt weer kort geschorst

Moties leiden af van begroting

SGP-fractievoorzitter Wouter Jan Vroegindeweij zet zijn vraagtekens bij het aantal moties deze dag en avond. Hij vraagt zich af of de moties niet teveel afleiding waren van de Algemene Beschouwingen en de inhoud daarvan. 'Ter lering van volgend jaar', aldus Vroegindeweij.

De moties blijven een dingetje. DURF bedankt iedereen voor alle moties, maar dat leidt tot gefronste wenkbrauwen van burgemeester Visser.

Wethouder Van Helden geeft nog met een knipoog aan dat al die moties ook door mensen uitgevoerd moeten worden. 'Denk er dus nog even over na.'

Moties ingetrokken

De vergadering wordt hervat. Partijen trekken nu een aantal moties in, omdat het college meer duidelijk heeft gegeven of, omdat er al toezegging is gedaan. In totaal zijn er dertien moties ingetrokken.

De vergadering is geschorst tot 23.00 uur.

Eenzaamheid prioriteit bij partijen én wethouder

Voor het bestrijden van eenzaamheid zijn vandaag drie moties ingediend. Wethouder Corien van Starkenburg wil de moties combineren en daar uitvoering aangeven. De wethouder komt bij de raad dan nog wel terug voor een budget.

Meer aandacht voor LHBT-gemeenschap

College steunt het idee en de motie om meer aandacht te besteden aan de emancipatie van de LHBT-gemeenschap. 'Belangrijk dat alle inwoners zich vrij voelen om te uiten.'  

Wethouder ontraadt motie voor betere veiligheid in Tramstraat 

De wethouder vindt dat de gemeenteraad het college iedere keer voor het blok zet wanneer er gevraagd wordt naar onderzoeken voor meer veiligheid in het verkeer bij specifieke situaties zoals de Tramstraat. Nagtegaal wijst de raad erop dat er gewerkt wordt aan een nieuw verkeersbeleid waarbij op dit moment alle gevaarlijke verkeerspunten in de gemeente in kaart worden gebracht. Dit wordt begin 2019 besproken. Hij raadt de motie af net als de motie om geen zwaar vrachtverkeer door de Brouwerstraat te laten rijden.

Sport en bewegen in de openbare ruimte

De gemeente is bezig met een aantal plannen voor de openbare ruimte. Sport en bewegen is daar belangrijk, vertelt wethouder Rien Nagtegaal. De wethouder steunt daarom de motie van CDA. De wethouder steunt niet de motie van Hart Voor Katwijk die subsidie bij de Provincie wil aanvragen voor de aanleg van ruiterpaden. Hart Voor Katwijk is verontwaardigd dat Nagtegaal dit geen prioriteit vindt. Nagtegaal: 'Er is geen capaciteit en geld om hier beleid voor te maken'.

Van burgemeester Visser 'mag het allemaal wel iets sneller'. Ook de wethouder moet een beetje vaart maken met zijn antwoorden.

Reguleren Airbnb

'Prima motie, zit al deels in het logiesbeleid', vertelt wethouder Jacco Knape. 'Ik wil het wel toezeggen.' De wethouder gaat naar aanleiding van vragen van Hart Voor Katwijk kijken hoeveel een onderzoek gaat kosten en zal dat later informeren aan de raad. De wethouder wil nog geen uitspraken doen over wel of geen regulering van Airbnb. Knape ondersteunt de motie alleen als het om een onderzoek gaat naar wat regulering betekent. 

Duinspeeltuin

Er is nog geen oplossing voor een nieuwe plek voor de Duinspeeltuin die uit de Zanderij weg moet en plaatst maakt voor de Westerbaan. Mostert verwacht begin 2019 een oplossing. 

Burgemeester Visser vindt het antwoord van de wethouder duidelijk en snoert de partijen die nog wel reageren de mond.

Urgentieregeling voor statushouders afschaffen

'Om nu de urgentieregeling te schrappen, halen we een probleem op ons hals', vertelt Mostert. Als de gemeente de urgentieregeling schrapt, heeft de gemeente alsnog de plicht om statushouders te plaatsen en als dat niet gebeurt, dan doet de Provincie dat op kosten van de gemeente. Motie-indiener DURF wil het niet direct afschaffen, maar eerst een onderzoek, verduidelijkt Sonny Spek de motie. Mostert wil de discussie later bespreken, in regionaal verband bij het bespreken van de regionale huisvestingsverordening.

Flyer met oproep voor inschrijven Woningnet

CDA wordt op zijn wenken bediend. De partij had een motie ingediend waar het college 18-jarige jongeren erop wijst dat zij zich moeten inschrijven bij Woningnet. Volgens de wethouder komt er een flyer met een oproep. CDA'er Barend Tensen is nog niet tevreden. Eenmalig een flyer verspreiden is volgens Tensen niet genoeg. De wethouder wil uiteindelijk 'best kijken' of het ook mogelijk is om alle 18-jarige een brief te sturen. 'Als de raad de motie aanneemt, gaan we die gewoon uitvoeren.' Mostert ontraadt de motie wel. 

Zorgen over mogelijke fusie van Dunavie met andere woningcorporatie

Partijen maken zich zorgen over de wil van woningcorporatie Dunavie om te fuseren. Wethouder Gerard Mostert heeft met Dunavie gesproken over een mogelijke fusie. Volgens Mostert gaat het om verkennende gesprekken en is er niks concreet over een eventuele fusie. Als er gesproken wordt over een fusie, wil de wethouder bij die gesprekken aanwezig zijn. Er moeten volgens de wethouder ook goedkopere woningen komen. 'Daar zijn stevige gesprekken over gevoerd', aldus Mostert.

Het college focust zich op een nieuwe woonagenda, waarin ook de prestatieafspraken met Dunavie beter geformuleerd moeten worden. 'Het kan een stuk ambitieuzer.'

Meer dan afgesproken

Wethouder Gerard Mostert wil zijn best doen voor het initiatief Duinvallei, om 80 woonstudio's te realiseren in de Duinvallei. 'We doen voor dit initiatief veel meer dan vooraf afgesproken in de spelregels bij deze initiatieven', vertelt Mostert wanneer 'zijn best doen', voor enkele partijen nog niet genoeg is. 

'Ik ga u verrassen'

Van Helden doet aan D66 de toezegging om de verhoging van de OZB inzichtelijk te maken. 'Ik ga u volgende week verrassen', aldus Van Helden.

Wethouder Adger van Helden is ruim een uur aan het woord, vooral over het personeelsbeleid. Het college heeft extra geld nodig voor personeel, maar daar zijn verschillende partijen niet blij mee, waaronder coalitiepartner SGP.

Wat de zorgkosten betreft, lijkt het college in te zetten op 'hetzelfde bieden voor minder geld'.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het woord genomen en geeft commentaar op alle moties en amendementen. 

Pauze

Om 19.30 uur wordt de vergadering hervat en reageert het college van burgemeester en wethouders.

Moties en Amendementen

In totaal zijn er vijf amendementen ingediend en 35 moties. Je vindt ze hier allemaal terug.

Brouwerstraat

De VVD mag als laatste zijn betoog houden en dient twee moties in. De partij wil onder andere zwaar vrachtverkeer weigeren in de Brouwerstraat in Rijnsburg.

KiesKatwijk

KiesKatwijk dient niet alleen moties in, maar ook amendementen. De partij wil geen verhoging van de OZB en jaarlijkse verhoging onder de noemer 'wegenbeleidsplan'. De moties gaan over het fietspad op de Boulevard en bestrijding van eenzaamheid.

Diarree

Nelly Smits van de Fractie Smits vindt dat er genoeg 'diarree aan moties' is en dient geen motie in.

Betaald parkeren op zondag geen heilig huisje meer voor ChristenUnie

Ton de Vries van de ChristenUnie meldt tijdens zijn betoog dat 'de opties rond betaald parkeren op zondag bespreekbaar' zijn. Het zorgt voor een kleine verrassing in de raad, want ChristenUnie was voorheen altijd fel tegen betaald parkeren en handhaven op de zondag.

Met die ommezwaai van de ChristenUnie is er nu een ruime meerderheid voor het invoeren van betaald parkeren op zondag. Eerder dit jaar gaf het CDA dat heilige huisje al op.

Right to Challenge

De PvdA dient vijf moties in. De Partij wil dat het college van burgemeester en wethouders zich meer gaat inzetten voor het initiatief 'Kleine Duinvallei'. Dat initiatief heeft toestemming om 80 woonstudio's voor jongeren te bouwen in de Duinvallei. De initiatiefnemers krijgen alleen de financiering niet rond. Ook wil de partij meer aandacht voor de emancipatie van LHBT'ers. Die groep moet volgens de PvdA een plek krijgen in de Maatschappelijke Agenda. Daarnaast wordt ook de Right to Challenge weer genoemd. PvdA wil dat deze regeling waarbij inwoners alternatieve voorstellen kunnen indienen, wordt ingevoerd. De laatste motie heeft betrekking op de zorg voor inwoners en het sociaal domein.

Aandacht weg

De aandacht is even weg tijdens het betoog van PvdA-fractievoorzitter Matthijs van Tuijl. De raadsleden en aanwezigen worden getrakteerd op vette broodjes.

DURF dient tien moties in

Sonny Spek dient namens DURF en de SGP een motie in voor een onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders bij het verkrijgen van een woning. De motie lijkt op de motie van Hart Voor Katwijk, maar dit gaat om een onderzoek. De motie leidt tot een discussie tussen DURF en PvdA, die wil weten om welke cijfers het nou gaat. Als PvdA klaar is met DURF, kan Spek aan de slag met D66. Die partij vindt dat de gemeente bijvoorbeeld een zorgplicht heeft. 

Samen met Hart Voor Katwijk dient DURF een motie in voor een onderzoek naar de opbrengsten van betaald parkeren op zondag, wat nu nog gratis is. De overige moties gaan over renovatie van Scum, een digitale tool in de strijd tegen armoede, een onderzoek naar Toeristenbelasting, het aanstellen van een regionale ombudsman, de hulp van scholieren inschakelen bij eenzame ouderen, herplantplicht voor gemeentelijke bomen, en meer social inzet tijdens gemeenteraadsvergaderingen.

Hart Voor Katwijk teleurgesteld in 'college met verliezers'

Gijsbert Schrijvers van Hart Voor Katwijk begint met zijn betoog en vindt dat het college bestaat uit verliezers. Dat valt niet in goede aarde bij de collegepartijen. CDA benadrukt dat zij geen zetels hebben verloren en de SGP benadrukt dat het college een meerderheid heeft. Schrijvers doelt vooral op het aantal stemmen dat de partijen hebben gehaald, waar Hart Voor Katwijk bijvoorbeeld meer stemmen heeft gehaald dan de vorige verkiezingen.

Hart voor Katwijk heeft naar eigen zeggen 'een vracht aan moties'. 'Dat is de schuld van wethouder Gerard Mostert', verklaart Schrijvers. 'Die beweerde vorig jaar dat wij niets deden.'

Hart Voor Katwijk dient een motie in voor het afschaffen van de voorrangsregeling voor statushouders. De Lokalen zitten niet meer in de gemeenteraad, maar het stokpaardje van die partij komt toch weer opduiken. Hart Voor Katwijk dient een motie in voor een aanvraag bij de Provincie voor subsidie voor de aanleg van Katwijkse ruiterpaden in het groen en anders te bemiddelen bij de subsidie aanvraag en de uitvoering van het Ruiterpadenplan. Ook de Tramstraat verdient volgens Hart Voor Katwijk een motie. De partij wil dat die straat veiliger wordt gemaakt. Daarnaast heeft Schrijvers nog drie moties ingediend over het project SolaRoad, een onderzoeksprogramma, het afschaffen van de subsidieregeling voor een energiescan en een onderzoek naar een nieuw afvalmanagementsysteem.

SGP: 'Slikken bij de OZB'

Jan Wouter Vroegindeweij moest even slikken bij de verhoging van OZB, maar verdedigt die verhoging wel. De OZB wordt met 10 procent verhoogd. Dat gaat volgens de SGP voor een gemiddelde woning in Katwijk maar om 20 a 30 euro op jaarbasis. 'Totale flauwekul', merkt de VVD op. Dat gaat om huizen van zo'n 265.000 euro. 'En waar koop je nog een huis voor die prijs in Katwijk', reageert VVD'er Stegman. 'Ik begrijp dat er in u achterban duurdere huizen zijn', reageert Vroegindeweij. 

Door alle interrupties komt de SGP niet aan zijn eigen betoog toe. De burgemeester gunt hem daarom drie minuten extra.

De SGP dient samen met andere partijen een motie in voor meer inzicht in de personeelsformatie

GemeenteBelangen dient één motie in

Fractievoorzitter René Slootweg doet het iets rustiger aan dan zijn voorganger. Hij dient één motie in. 

CDA wil alternatief voor duinspeeltuin

Barend Tensen van CDA pleit voor meer respect in de gemeente. PvdA-fractievoorzitter Matthijs van Tuijl vraagt zich af hoe de gemeente hier concreet voor kan zorgen. Tensen wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft, maar hoe maakt hij nog niet heel duidelijk.

CDA wil ook dat er spoed wordt gemaakt met plaatsen van 80 woonstudio's in de Duinvallei. De initiatiefnemers van die studio's voor jongeren krijgen de financiering niet rond.

Tensen neemt de tijd voor al zijn punten en wordt regelmatig geïnterrumpeerd, maar de burgemeester is streng. 'Bent u klaar?'

Hij krijgt nog de tijd om zeven moties in te dienen. CDA wil onder andere een alternatief voor de duinspeeltuin in de Zanderij. Die speeltuin moet plaats maken voor de Westerbaan. De speeltuin zou verplaatst worden naar de Duinvallei, maar bewoners in die wijk maakten met succes bezwaar, omdat zij geluidsoverlast vrezen. De gemeente trok daarom het plan in. Een alternatief is nog niet geboden.

CDA wil ook dat de gemeente een bijdrage levert aan bewoners voor de aanschaf van een sportrolstoel, Airbnb gereguleerd wordt, sporten en bewegen in de openbare ruimte bevordert wordt en de gemeente moet 18-jarigen erop wijzen dat zij zich moeten inschrijven bij Woningnet.

Daarnaast wil CDA een signaleringssysteem om eenzame ouderen beter op te sporen en te helpen.

D66 pleit voor regenboogvlag op het gemeentehuis

D66 dient samen met PvdA een motie in voor het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day. Die wordt nu gehesen in de vlaggenmast tegenover het gemeentehuis, maar D66 wil dat deze 'gewoon op het gemeentehuis wordt gehesen' om het goede voorbeeld te geven.

Fractievoorzitter Ralf Boland wil ook dat het college van burgemeester en wethouders aanwezig is bij het hijsen van die vlag.

Algemene Beschouwingen van start

Burgemeester Cornelis Visser wijst erop dat er streng op de tijd wordt gelegd vanwege de grote hoeveelheid moties. Iedere fractie krijgt tien minuten spreektijd. 

Loting heeft bepaald dat Ralf Boland van D66 als eerst van start mag. Hierna volgen CDA, GemeenteBelangen, SGP, Hart Voor Katwijk, DURF, PvdA, KiesKatwijk, ChristenUnie, Fractie Smits en als laatste VVD.

Lange zit

De vergadering start om 14.00 uur. Rond 18.00 uur wordt de vergadering geschorst en vertrekken de meeste fractievoorzitter naar de chinees voor een snel hapje eten. Om 19.30 uur wordt de vergadering voortgezet. Vorig jaar werden door de partijen zes amendementen en elf moties ingediend. Dat gaan er dit jaar meer worden. De verwachting is dat het aantal moties boven de 40 komt. '

Vooraf werden al weddenschappen afgesloten over de hoeveelheid moties die ingediend zouden worden. 

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>