Logo allesoverkatwijk.nl
De Lokalen vragen zich af waar de ruiterpaden blijven. | Foto: pr
De Lokalen vragen zich af waar de ruiterpaden blijven. | Foto: pr (Foto: pr)
Algemene Beschouwingen 2017

DE LOKALEN: Verbinding zoeken met elkaar…

  Politiek

Door Gerard Bol

Een jaar gaat snel voorbij, ook in de politiek, en er is veel gebeurd op lokaal-, regionaal-, landelijk- en zeker ook op wereldniveau. Maar hoe deze gebieden qua grootte ook geografisch verschillen, waar de politiek om de hoek komt kijken gaat het in vele situaties om tolerantie en acceptatie. De maatschappij, waar we met elkaar deel van uitmaken, is hoor- en zeker zichtbaar aan het verharden. Standpunten worden steeds extremer neergezet en verkondigd. Verharding van de standpunten over politieke beslissingen komt vaak voort uit het gevoel niet gehoord en gekend te worden.
 

De oplettende toehoorder en lezer zal bij het uitspreken van deze inleidende woorden vast en zeker denken: 'Maar dat heeft hij krek hetzelfde toch ook achter dezelfde lezenaar uitgesproken bij de Algemene Beschouwingen 2016?'. 

Dat klopt, maar van De Lokalen vinden we het goed om dat aspect ook deze keer weer te benadrukken. Want zoveel is er niet in positief opzicht veranderd in dit afgelopen politieke jaar. En dan komt in maart 2018 ook weer de gemeenteraadsverkiezing eraan. In de wetenschap dat we bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2014 een opkomstpercentage van 56,49% konden noteren, ligt er een mooie uitdaging voor ons allen. De uitdaging is om dit percentage te verhogen door meer potentiële kiezers te raken. Het instellen van de digitale StemWijzer kan daarbij een belangrijke rol spelen.
 

Wij zijn voor…

Ook de zwevende kiezer kan zo snel het beeld krijgen van welke politieke partijen het beste bij zijn/haar ideeën voor en over Katwijk passen. Want welke politieke partij in Katwijk is er niet voor:

• Voldoende, betaalbare, kwaliteitsvolle huurwoningen voor Katwijkers in alle leeftijdsgroepen.

• Voldoende werkgelegenheid.

• Een goede invulling van de gemeentelijke zorg voor jongeren, ouderen en andere doelgroepen?

• Goede sportaccommodaties en niet alleen voor onze voetbalverenigingen?

• Een veilige en leefbare woonomgeving?

• Een…. vul het lijstje verder zelf maar aan.
 

Ik schat in dat onze politieke programma's voor een 80% - 90% overlappend zijn. De resterende 10% à 20% is voor elke fractie de slagroom op de taart waarop we gekozen kunnen worden. En dat komt door duidelijk te stellen wat we wel willen, maar we zien ook meer en meer de tendens om vooral aan te geven wat we niet willen. Soms lijkt het er wel eens op dat het credo om kiezers te werven 'Zeg nee en dan krijg je er twee' is.


Trots op ...

Terugblikkend zijn De Lokalen o.a. trots op deze zaken, al gerealiseerd of ingezet om te kunnen realiseren:

• De aanwezigheid van sportcoaches, de acties m.b.t. eenzaamheid en een dementievriendelijke gemeente, acties op scholen m.b.t. Jongeren Op Gezond Gewicht en vele initiatieven om evenementen te organiseren.

• Het aspect burgerparticipatie bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen. Dat zal zeker bij de toepassing van de omgevingswet een eerste vereiste zijn. Maar ook dat we als raad bij de behandeling in een informatieve sessie zoeken naar mogelijkheden om op locatie het gesprek aan te gaan met de betreffende bewoners en / of organisaties / verenigingen. Maar ook het 'Gast van de raad', wat nu nog in een embryonale fase verkeert, is een instrument om gemeentelijke politiek en burgers dichter bij elkaar te brengen. Zo wil ik namens De Lokalen toch ook weer het 'De wijk in' onder de aandacht brengen. Vertegenwoordigers van fracties brengen gezamenlijk een werkbezoek aan buurten of kernen om in gesprek te gaan over wat er ter plekke speelt. En hoe kan daar de politiek gezamenlijk iets in betekenen?

• Het door de gemeentelijke organisatie opgezette regionale verkeersplan met een duidelijke plek voor wat we nu de Pioniersbaan noemen. Met deze integrale benadering liggen er mogelijkheden om knelpunten op de juiste politieke agenda te plaatsen en waar mogelijk te realiseren.

• Waardering voor al die Katwijkse vrijwilligersorganisaties die zich voor 'de ander' geheel belangeloos inzetten binnen en buiten de gemeentelijke grenzen.

• 'Niemand tussen de wal en het schip' is de meest bekende uitspraak van wethouder Mostert wat betreft de zorg in Katwijk. 'Samen voor elkaar' is dan ook de terechte benaming voor wat er tot op heden in Katwijk is gerealiseerd en waarbij de raad op hoofdlijnen voortdurend 'aan de voorkant' door deze wethouder en de ambtelijke organisatie is meegenomen.

• Met de nieuwbouwplannen van Dunavie bij Hoorneslaan en omgeving wordt een punt uit de 'Prestatieafspraken Wonen 2016 – 2019' concreet gemaakt. En er zal meer moeten volgen beseffende dat 72% van het woningbestand van woningcorporatie Dunavie ouder is dan 1970, dus de mouwen kunnen blijven opgestroopt.

• Het gemeentelijk de ruimte geven aan initiatieven van burgers waarbij ze meedenken, meespreken en mogelijk mede richting kunnen geven aan gemeentelijke plannen. Hier wil ik met name noemen 'Katwijk Smart Village' bij de plannen voor het R-net zo ook 'MakenBewaren' bij hun ideeën voor de realisering van een barakkendorp met het behoud van de voormalige marine barakken.
 

Politiek sinterklaaslijstje

Maar wat blijft er op het politieke sinterklaaslijstje van De Lokalen staan voor 2018 en latere jaren?:

• De zorg voor een up-to-date onderwijshuisvesting na renovatie of nieuwbouw van Katwijkse basisscholen. Veel schoolgebouwen voldoen zeker niet meer optimaal aan wat anno 2017 – 2018 van een multifunctioneel gebouw mag worden verwacht. Bij mogelijke nieuwbouw de eis om bij de planvorming zeker ook de verkeersafwikkeling om de school heen kritisch te bekijken.

• De zorg over de renovatie van jongerencentrum Scum om in te spelen op het beter kunnen opvangen en begeleiden van de verschillende jongerendoelgroepen en ook om dan de multifunctionele vragen van andere organisaties anno 2017-2018 goed te kunnen beantwoorden. In 'Bijlage 2: M.I.P. 2017 – 2022' lezen we voor 2018 een krediet van € 585.000,- voor de renovatie. Wat is de huidige stand van zaken betreffende deze planvorming?

• Om de campagne 'Ik maak een punt van nul verkeersslachtoffers' van Zuid-Holland onder de slogan 'Maak van de nul een punt' z.s.m. op de politieke agenda te zetten. Wetende dat we in onze gemeente Katwijk in 2014 en 2015 respectievelijk 10 en vijftig ernstig gewonden telden en in 2016 zelfs 102 verkeersslachtoffers. Hoe kijkt wethouder Van der Bent aan tegen de uitdagende foldertitel van deze campagne 'Wat kan een wethouder doen als lokale ambassadeur?' Welke kansen en (on)mogelijkheden ziet hij om deze campagne uit te rollen over Katwijk? Verkeersveiligheid raakt immers alle Katwijkers.

• Het afgelopen jaar heeft de fractie van De Lokalen op diverse momenten ouders van Katwijkse hoogbegaafde kinderen gesproken. Dat leidde vaak tot schrijnende verhalen over miskenning, het niet begrepen worden en ook het zoeken van onderwijslocaties tot ver buiten onze gemeentegrenzen. Maar het leidde ook tot het thuis blijven en geen onderwijs volgen ondanks alle inzet van de betreffende ouders / verzorgers. De fractie van De Lokalen weet dat er vanuit de overheid gelden voor elke individuele school beschikbaar zijn gesteld om meer- en hoogbegaafdheid te begeleiden. Het is ook een onderwerpje op de Lokale Educatieve Agenda. Maar De Lokalen bepleiten toch weer voor de centrale opvang en begeleiding van hoogbegaafde kinderen in Katwijk in specifieke groepen voor hoogbegaafden binnen het basisonderwijs. Voor de taalzwakkere kinderen in de Katwijkse samenleving is dit gezamenlijk immers toch ook gelukt?

• Waarom de totale opbrengst van de hondenbelasting niet ten goede komt aan de handhaving bij de voorkoming van hondenpoep op de openbare weg is De Lokalen nog steeds een raadsel. Stel een specifieke G.O.A. hiervoor aan, laat deze in burger allereerst optreden op plekken met de meeste overlast en handhaaf!

• En tot slot… de officiële ruiterpaden, kan de wethouder eens uitleggen waarom ze er niet zijn en voorlopig ook niet komen ondanks prachtige teksten in de 'Sportnota 2012 – 2017'? Het voorkomt onveilige situaties op de openbare weg, overlast van paardenmest op straat en doet recht aan de ruitersport in de openbare ruimte.

De Lokalen danken tot slot een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze begroting.

Reageer als eerste

Wat vindt u?

Mijn stoep moet sneeuwvrij gemaakt worden doorReageren!