Afbeelding

't is iet ârs: Zakke

Column Columns

Zakke

Jae hallòò mit wies? Oh bè jij 't Krij? Je belt net op 't goeie mement! Hoezô, vraeg je? Nou dat zel ik je zegge.

Ik stae mit me hande in me haer naer me nieuwe stofzuigerd te kijke, want nae een maend of vier is die zak toch zeker wel een kear vol doch ik zô. En hij zoog iet mear zô goed en hij begon een beetje àreg te stinke naer verbrand haer. Maer ik heb gien zakke in huis. Hè? Dat komt omdat 'r al een zak in zat toe ik 'm kreeg en toe heb ik iet nae edocht hoe of dat nouw vorder mos as die zak vol zouw wéze. Wear of dat ding vandaen komt? Weet ik iet, ik heb 'm voor me verjaerdag ekrége! Wat zeg je? Néén, 't is gien Fielips of Holland Elektra, een raere naem heb-ie. Wacht ik gae effe kijke… Bestron! Zô hiet-ie! Néén, ik heb 'r òòk nog nooit van ehôôrd mààid! Ze hebbe n'm vast besteld bij de Wéékamp of zô! Maer wat mot ik nouw? Ik zal toch nieuwe zakke motte bekomme want ik heb wàànig zin om in de weer te gaen mit 't vâreke en blik. Dat heb ik vrouger al genog edaen.

He? Nèèn, Klaes is iet thuis. Hij is een rààisje mee mit onze Keze. Mààid, héérlek, ik heb 't haele ledikant voor me ààge! Lekker mit me pôôtjies dwors ôver en mit me n'âreme wijdbiens! En as-ie thuis eweest was dan hadde ie òòk z'n skoere op ehaeld want dat vind-ie vrouwezaeke nes as de was doen, en de pléé skòònmaeke. Daer waegt-ie z'n ààge òòk iet an. Maer affijn, nouw vroug ik me of: heb jij verstand van zakke? Een pepieretje pakke? En dan opskrijve hoe dat ding hiet en wat voor een nummer d'rop staet en dan naer een winkel gaen waer ze die zakke verkôpe. Veral iet zellef gaen zouke ? Werom iet tan? Omdatte d'r wel honderde soorte benne zeg je? Je heb gelijk, ik vraeg 't murrege wel an zo'n winkeljuffrouw.

Maer nouw effe hael wat ârs, heb jij 't Andreasplein al ezien? Ik doch earst: wat is hier lôôs? Waer benne alle auwtòòs ebléve? Mot DVS soms speule venaevend, maer daer hadde ik niks ôver eléze. Want je weet: dan ben ik daer as de kippe bij! Toe hoorde ik onder an de Zuidstraet Dirrek van Nelle skelde en vlouke teuge Piet van Aeries dat ie z'n auwtô iet maer neer mog zette daer! Toe doch ik; ôh jae das waer òòk, op 't Andreasplein mag iet mear geparkeerd worde! Ik mos wel effe wenne an die zea van ruimte hoor, Krij! Nouw hòòp ik dasse d'r wat nuttegs mit gaen doen, want ze hebbe d'r veul mense kwaed mit emaekt. Die motte maer zien waer ze d 'rlui heilege koeie neer motte zette. Hè? In de duingerààzje zeg je? Jae, nes je zeg; plek zat daer! Ik zouw graeg wulle dat 'r een ouwerwesse meziektent werom komt. Dat past daer wel op dat plein, vin je òòk iet? Veul beter dan al die lilleke stink-auwtô's.

Uit de krant

Uit de krant