De provincie laat een extra tankwagen rijden in verband met de extreme regenval. | Foto: Cor de Mooy
De provincie laat een extra tankwagen rijden in verband met de extreme regenval. | Foto: Cor de Mooy Foto: Cor de Mooy

‘Schade door Beaumix nog niet aangetoond’

Algemeen

Het toepassen van Beaumix heeft veel stof op doen waaien. Jaap Haasnoot van KiesKatwijk stelde aan het college van burgemeester en wethouders vragen over wie aansprakelijk is voor schade door die omstreden bouwstof.

De gemeente heeft inmiddels advies ingewonnen bij de huisadvocaat om uit te zoeken wie verantwoordelijk is.

Die is daar duidelijk over: ‘Ik concludeer dat vooralsnog niet is komen vast te staan dat als gevolg van een onrechtmatig handelen van de Provincie of Boskalis schade is geleden door de gemeente Katwijk of derden. Daar komt bij dat, indien op enig moment mocht blijken dat aan de gemeente of derden toebehorende bodem daadwerkelijk verontreinigd zijn, in eerste instantie handhavend kan worden opgetreden op grond van de op de Provincie rustende zorgplicht, die mede een verplichting inhoudt om eventuele verontreinigingen ongedaan te maken. Anders dan in de zaak Chemours zie ik dan ook geen grondslag voor een civielrechtelijke vordering uit hoofde van onrechtmatige daad.’

Of er schade is ontstaan en hoeveel, dat is vooralsnog niet bekend. Het Hoogheemraadschap is gevraagd wat de consequenties van het lozen op het oppervlaktewater zijn. Als dat bekend is, kan ook gekeken worden of er schade is ontstaan. 

De resultaten van dat onderzoek zullen aan de raad worden doorgegeven.

Dit is een artikel uit De Katwijksche Post. Meer De Katwijksche Post? Neem een abonnement voor nog geen 5 euro per maand!

Uit de krant