Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: PR

Raad laat zich informeren over stikstof

De gemeenteraad vergadert donderdag 19 mei onder meer over de stikstofproblematiek bij Valkenhorst. Ook geeft de raad haar oordeel over de plannen voor de R-net busbaan en tunnel Duinviool.

In de burgerzaal van het gemeentehuis praat de raad tussen 19.30 en 21.00 uur over ‘Wensen en bedenkingen over R-net busbaanen tunnel Duinviool’.

De provincie maakt een inpassingsplan om de R-net busbaan langs Valkenhorst en de Duinvallei mogelijk te maken. Gemeente en provincie zien daarbij ook kansen om de omgeving te verbeteren. De provincie vraagt het college te besluiten de tunnel Duinviool tussen Zanderij en Tranendal voor het autoverkeer te sluiten. Het college stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen te uiten over het voorlopig ontwerp en het voornemen om de tunnel uitsluitend te bestemmen voor voetgangers en (brom)fietsers.

Tussen 21.00 en 21.45 uur wordt de raad geïnformeerd over de ‘ontwikkelingen over de stikstofproblematiek bij Valkenhorst’.

De neerslag van stikstof vormt een bedreiging van de natuur in de duinen bij Katwijk, die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Uit berekeningen moet blijken dat de ontwikkeling van Valkenhorst niet leidt tot een aanvullende stikstofbelasting. Deze berekeningen en de daarbij gebezigde input en de onderbouwing daarvan zijn onafhankelijk getoetst door de Omgevingsdienst Haaglanden. Het college presenteert de berekeningen en de resultaten van de toets.

Tussen 19.30 en 21.45 uur zijn er in de raadzaal nog oordeelsvormende sessies over de jaarstukken en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen en over het onderzoek van de rekenkamercommissie over externe inhuur.

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar ingehuurd personeel binnen de gemeentelijke organisatie. Daarbij is gekeken in hoeverre er voorwaarden en beleid aanwezig zijn voor de inhuur van externen, zodat het college kan sturen op de inzet van extern personeel.

De raadscommissie bespreekt het rapport met de rekenkamercommissie. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl