Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Beaumix langs Tjalmaweg voldoet aan norm

De bouwstof Beaumix, gebruikt bij het werk aan de N206 Ir. G. Tjalmaweg voor de aanleg van de RijnlandRoute, voldoet aan de wettelijke eisen en is door aannemer Boskalis rechtmatig toegepast. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Eerder waren er in de Beaumix verbrande batterijen aangetroffen waardoor twijfels over de bouwstof waren ontstaan. ‘Naar aanleiding van het onderzoek zullen de gemeente en de provincie niet handhavend optreden’, meldt Katwijk in een persbericht.

Omwonenden troffen verbrande batterijen en plastic aan in de circulaire bouwstof, die bestaat uit gezeefde en gewassen bodemas uit afvalcentrales. Het gebruik van de bouwstof is in 2018 goedgekeurd door Rijkswaterstaat en wordt gebruikt als ophoogmateriaal en voorbelasting bij het wegenproject.

‘Het onderzoek naar de samenstelling van de gebruikte Beaumix is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Antea. Hiervoor zijn op twaalf plekken in het gebied verschillende monsters genomen, waarbij extra aandacht was voor ‘verdachte’ plekken, dus plekken waar veel metalen werden waargenomen. In twee van deze monsters is een lichte overschrijding van de hoeveelheid antimoon gemeten. Omdat er kleine afwijkingen in de metingen kunnen voorkomen, wordt hierop een correctiefactor toegepast, vergelijkbaar met meting van snelheidsovertredingen. Omdat de gemeten waarde na deze correctie wordt teruggebracht tot een waarde binnen de norm, is er juridisch geen grond om te handhaven.’

Verder
Met de uitkomsten van beide onderzoeken is er geen juridische grond om het gebruik van Beaumix langs de Tjalmaweg te stoppen. Ook is er voor de provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis geen gegronde aanleiding om maatregelen te treffen. Het werk langs de Tjalmaweg gaat dus door zoals gepland. De gemeente heeft de provincie in overweging gegeven om op plekken waar de verhoogde waarden antimoon zijn gemeten, maatregelen te treffen. De gemeente is hierover nog met de provincie en Boskalis in gesprek. Ook geeft de gemeente de provincie in overweging om binnen dit project af te zien van verder gebruik van Beaumix. Dit met het oog op de tweede aanvoer van Beaumix die na de zomer op de planning staat. De gemeente kan dit echter niet afdwingen.

Nationaal vraagstuk
In het verlengde van het onderzoek in Valkenburg, is er een landelijke discussie ontstaan over het gebruik van Beaumix. De bouwstof wordt op meer plekken toegepast en het gebruik ervan is gereguleerd via landelijke wetgeving. Het college van B&W heeft in mei een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat waarin zij aandacht vraagt voor het voorkomen van batterijen in bodemassen. De staatssecretaris heeft daarop aangegeven te onderzoeken hoe de regels voor aanwezigheid van batterijen in Beaumix kunnen worden aangescherpt. Hierbij speelt ook het vraagstuk over de niet-genormeerde stoffen in Beaumix. Dit zijn stoffen (metalen) waarvoor geen toelaatbare grenswaarden vastgelegd zijn, en waarvan niet duidelijk is of deze nadelige effecten op de langere termijn zouden kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid.