Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Gemeente verder met plannen voor herinrichting winkelpleinen

De plannen voor de herinrichting van het Hoornesplein in Katwijk Noord en het Hoftuinplein in Rijnsburg is door de gemeente weer voortvarend opgepakt. De gemeenteraad besloot in december bij de begrotingsbehandeling dat die projecten gerealiseerd moeten worden. Bij beide projecten gaat het om de herinrichting van de openbare ruimte, zoals het parkeerterrein, naast de winkelcentra. 

Bij de plannen voor het Hoornesplein is het afgelopen half jaar onder andere gewerkt aan de uitwerking van het vastgestelde Voorlopig Ontwerp (VO) naar een Definitief Ontwerp (DO).

Dat ontwerp is in nauw overleg met de winkeliersvereniging en omwonenden opgesteld, en is inmiddels klaar en akkoord bevonden door de beheerders van de gemeentelijke afdeling Dagelijks Beheer. Er wordt ook een kostenraming (SSK) opgesteld voor de investerings- en onderhoudskosten.

Zodra het DO en de kostenraming zijn, worden ze samengevoegd en aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd ter besluitvorming. Daarna gaat het naar de gemeenteraad met het verzoek het krediet daarvoor beschikbaar te stellen.

Daarna volgt het opstellen van het bestek voor die herinrichting, waarna het kan worden aanbesteed. De verwachting is dat alles eind maart/begin april klaar is, zodat de aanbesteding kan worden gedaan.

Hoftuinplein
Voor de herinrichting van het Hoftuinplein is in 2017 al een concept-DO opgesteld. Voordat het definitief DO kan worden opgesteld, moet eerst nog een aantal vraagstukken worden opgelost.

Het project heeft volgens de burgemeester ‘vanwege een mogelijk particulier initiatief’ langere periode stil gelegen. Het project stond vorig jaar ook op de lijst van mogelijk te bevriezen projecten, vanwege de bezuinigingen.

Afgelopen tijd is het project weer opgepakt en is ambtelijk met de nog voorliggende vraagstukken aan de slag gegaan. De verwachting is dat eind maart de nog lopende vraagstukken opgelost zijn en een verbeterd concept DO aan de betrokkenen kan worden presenteren. Als die zich ook in het concept kunnen vinden, kan de kostenraming worden opgesteld, waarna deze ook aan het college kan worden voorgelegd ter besluitvorming en aan de gemeenteraad voor krediet.