Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Extra coronamaatregelen op Pieter Groen

Pieter Groen zet direct na de herfstvakantie extra maatregelen in om het risico op besmetting door COVID-19 te spreiden en daarmee te verminderen. De meest opvallende verandering is het aangepaste lesrooster, waarbij op elke schooldag nog maar de helft van de leerlingen fysiek aanwezig is. Bovendien geldt voor alle leerlingen, medewerkers en bezoekers een mondkapjesplicht in de ‘verkeersruimtes’ binnen school. Pieter Groen heeft ouders, leerlingen en medewerkers per brief geïnformeerd over alle extra maatregelen, die ingaan vanaf maandag 26 oktober.

Sinds de opening van de scholen, in juni, heeft Pieter Groen al extra actie genomen, bovenop de reeds geldende richtlijnen. De beslissing om nog meer aanvullende maatregelen te nemen, komt vanuit de schooldirectie zelf.

Huidige situatie nog niet zorgwekkend
Directeur Marion Prent benadrukt dat er geen medische noodzaak aan het besluit ten grondslag ligt en dat de GGD geen opdracht tot de extra maatregelen heeft gegeven. ‘De huidige situatie op school is nog niet zorgwekkend, maar de afgelopen week hebben we wel een lichte stijging in het aantal gemelde besmettingen geconstateerd. Bovendien zien we, zowel landelijk als regionaal, het aantal besmettingen snel oplopen. Leerlingen, ouders en medewerkers maken zich daar steeds meer zorgen over. Daarom hebben we besloten om na de herfstvakantie een aantal aanvullende maatregelen te nemen. Als school zijn we nu druk bezig met alle voorbereidingen op die nieuwe situatie.’

Onderbouw en bovenbouw gesplitst
Vanaf maandag 26 oktober wordt het aantal leerlingen op school gehalveerd. De ene dag zijn de bovenbouwleerlingen fysiek aanwezig, de andere dag de onderbouwleerlingen. In de eerste week na de herfstvakantie komt de bovenbouw naar school op maandag, woensdag en vrijdag. De onderbouw is aanwezig op dinsdag en donderdag. De week erna is het precies andersom. De leerlingen die niet op school zijn, krijgen online les. Directeur Prent: ‘Met deze aanpak spreiden we de mogelijkheid op besmetting tijdens de belangrijke drukke momenten, tijdens het wisselen van lokalen en in de pauzes.’

Zichtbaar sturen op gedrag
Naast de mondkapjesplicht en het aangepaste lesrooster gaat de school het eenrichtingsverkeer en de looproutes nog beter aangeven, via stickers en posters bij trappen, kantines en bij de in- en uitgangen. Ook zal Pieter Groen sturen op het gebruik van de fietsenstalling en de ingangen Noord en Zuid. Alle relevante details staan in de brieven die de school afgelopen vrijdag heeft verstuurd naar leerlingen, ouders en medewerkers.

Speciale ‘COVID-les’ na de vakantie
‘Onze bedoeling is leerlingen, ouders, medewerkers én externen zo veel mogelijk duidelijkheid verschaffen en daarmee onrust voorkomen,’ legt Prent uit. Mede vanuit die gedachte krijgen alle leerlingen in de eerste week na de herfstvakantie een les over COVID-19, met speciale aandacht voor de nut en noodzaak van alle regels. ‘We willen graag dat onze medewerkers en leerlingen gezond blijven’, benadrukt de directeur. ‘En uiteraard ook hun naasten, want zieke leerlingen kunnen mensen in hun omgeving besmetten, zoals opa’s en oma’s. Daarom wordt ook in die les uitgelegd dat ze de mondkapjes niet alleen voor zichzelf maar vooral voor hun naasten moeten dragen. Daarnaast willen we natuurlijk lesuitval en leerachterstanden voorkomen. Op deze manier hopen we de school open te kunnen houden.’

Bestaande maatregelen blijven bestaan
De maatregelen die op Pieter Groen al vanaf juni van kracht zijn, blijven ook na herfstvakantie gelden. Zo laat de school op regelmatige basis de luchtkwaliteit testen, staan ramen en deuren zoveel mogelijk open, brengen de leerlingen hun pauzes in principe buiten door en vinden vergaderingen en oudergesprekken online plaats. Verder hanteert de school alle geldende richtlijnen op het gebied van desinfectie, afstand houden en gezondheidschecks voor bezoekers. En wie COVID-19-gerelateerde klachten vertoont, wordt direct naar huis gestuurd.

‘Wij vertrouwen erop dat we met deze maatregelen iedereen tegemoetkomen: leerlingen, collega’s en ouders’, sluit Prent af. ‘We proberen met elkaar een zo gezond mogelijk leef- en leerklimaat te creëren en hopen dat deze aanpak helpt om te voldoen aan ieders behoefte: lessen laten doorgaan op een zo veilig mogelijke leer- en werkplek.’